Senioren

Junioren

Hoofdsponsor

 
DIENSTENSCHEMA
 

Verjaardagen


vereniging_huishoudelijk_reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

LEDEN

Artikel 1

Voor het HR etc. De leden worden onderscheiden in:                   

a. seniorleden

b. jeugdleden

c. jongste jeugd (mini's)

d. recreanten

e. ondersteunende leden

f. ereleden en leden van verdiensten

 

 

Seniorleden zijn zij, die op 1 oktober van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken. Jeugdleden zijn zij, die op de hierboven genoemde datum de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en ouder zijn dan 10 jaar.

Mini's zijn zij die jonger zijn dan 10 jaar op de peildatum van 1 oktober.

 

Artikel 2

Een lid kan alleen voor de vereniging in de door de KNHB vastgestelde wedstrijden uitkomen, tenzij het bestuur een andere regeling heeft goedgekeurd.

 

Artikel 3

De contributie dient jaarlijks vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar voldaan te zijn of binnen 14 dagen na bevestiging van de inschrijving als lid.

 

Artikel 4

Elk lid, dat niet binnen een maand na het vervallen van de contributietermijn, zoals vermeld in artikel 4, de contri-butie heeft voldaan, betaalt een jaarlijks met de tarieven te bepalen opslagop de contributie.

Volgt de betaling niet binnen een maand na de vervaldatum, dan kan het bestuur bedoeld lid schorsen.

Volgt de betaling niet binnen een maand na de schorsing, dan kan het bestuur bedoeld lid voordragen tot ontzet-ting uit het lidmaatschap conform artikel 6, lid 3 van de statuten.

 

Artikel 5

Wegens schuld geschorste leden kunnen op voorstel van het bestuur, indien zij hun achterstallige contributie

hebben aangezuiverd, weer als lid worden toegelaten.

 

Artikel 6

Indien een ondersteunend lid, lid wenst te worden, gelden hiervoor de bepalingen van artikel 5 van de statuten.

 

Artikel 7

Alle leden zijn verplicht bij verandering van adres dit direct schriftelijk te bevestigen aan de ledenadministratie.

 

Artikel 8

Wordt door één of meer leden schade toegebracht aan materiaal, dat het eigendom is van de vereniging of wel in bruikleen aan de vereniging is afgestaan, dan kunnen deze leden aansprakelijk worden gesteld voor de door hem / haar / hen aangerichte schade.

 

Artikel 9

Leden ontvangen bij hun toetreden een exemplaar van het wedstrijdreglement, het huishoudelijk reglement en de huis- en gedragsregels.

Van al deze reglementen is een exemplaar aanwezig in het clubhuis en zijn belangwekkende delen aangeplakt in het clubhuis.

 

Artikel 10

Alle leden worden geacht de statuten, het wedstrijdreglement, het huishoudelijk reglement en de huis- en

gedragsregels te kennen en er naar te handelen.

 

Artikel 11

Beperkingen in het toelaten van leden, eventueel per categorie, dienen op gemotiveerd voorstel van het bestuur, aan de Algemene Ledenvergadering (verder ALV)  ter goedkeuring te worden voorgelegd.

 

BESTUUR

Artikel 12                                            

Het bestuur beheert de zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten en daarop gegronde reglementen. Het neemt al die maatregelen, welke voor eengoede gang van zaken noodzakelijk zijn. Het is in zijn geheel verantwoording schuldig aan de leden. Van rechtswege bestaat het bestuur uit een Voorzitter, een

Penningmeester en een Secretaris, als zodanig staan zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 13

Het bestuur stelt kandidaten voor vacatures in het bestuur, hetgeen tenminste veertien dagen voor de datum van een ALV bekend wordt gemaakt.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot zeven dagen voor de datum van de vergadering bij het bestuur worden ingediend, mits deze kandidaatstelling gedaan wordt door tenminste vijf stemgerechtigde leden.

 

Artikel 14

Het bestuur heeft het recht, ontstane vacatures, in afwachting van de goedkeuring hierop in de eerstvolgende ALV zelf aan te vullen. Indien evenwel in een zelfde verenigingsjaar twee of meer bestuursleden voor hun functie bedanken, dient een buitengewone ALV binnen een maand na het bedanken van het in tijdvolgorde laatst

aftredende bestuurslid bijeengeroepen, teneinde zijn goedkeuring te hechten aan de wijze, waarop in de ontstane vacature is voorzien.

De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een zittingstermijn van drie jaar en treden in opvolgende jaren reglementair af. De overige bestuursleden treden reglementair af na verloop van een termijn van drie jaar na hun benoeming door de ALV.

Zij kunnen allen direct herkiesbaar worden gesteld volgens art. 13 van het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 15

De voorzitter heeft de leiding bij alle vergaderingen. Hij heeft het recht ten alle tijde inzage te nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem mede ondertekend. Hij brengt op de voorjaars ALV verslag van het afgelopen verenigingsjaar, waarin de gegevens van de verslagen van de commis-sies moeten worden opgenomen. Hij heeft onder zijn berusting de door de vereniging behaalde eretekenen.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede voorzitter.

 

Artikel 16

De secretaris voert de correspondentie uit naam en in overleg met het bestuur en tekent alle stukken, die van de vereniging uitgaan. Hij is verplicht van belangrijke stukken een kopie te behouden. Hij maakt de notulen van alle vergaderingen en zorgt, dat deze na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en hemzelf worden ondertekend. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

 

Artikel 17

De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van gelden van de vereniging. Hij dient een passende, inzichtelijke en actuele administratie te voeren overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke eisen. Hij legt in de najaars ALV rekening en verantwoording af die, na in orde bevonden te zijn door de voorzitter, de secretaris en de Kascommissie worden getekend. Goedkeuring strekt hem tot decharge.

Bij tussentijdse aftreding van de penningmeester dient hij op de wijze als in dit artikel omschreven, te worden gedechargeerd in de buitengewone ALV, waarin tevens in zijn vacature wordt voorzien.

 

Artikel 18

Van alle bestuursleden dient een taakomschrijving aanwezig te zijn die ter inzage liggen op het secretariaat.

 

Artikel 19

Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen:

a. door de voorzitter.

b. op voorstel van twee bestuursleden.

De agenda van deze vergaderingen dient vier dagen voor de vergadering aan de bestuursleden ter kennis te worden gebracht.

Een bestuursvergadering is slechts geldig indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen indien niet de meerderheid van de aanwezige bestuursleden zich met het voorstel akkoord verklaart.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 20                                            

Ondersteunende leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering zal worden goedgekeurd.

 

De tarieven volgens onderstaande lijst worden jaarlijks door de penningmeester met 2,5 % geïndexeerd.

-           Contributie van leden, jeugdleden, recreanten en ondersteunende leden

-           Administratiekosten van het innen van contributiegelden

-           Entreegelden

Afwijkingen van de index zullen door het bestuur worden voorgelegd aan de ALV.

Kantine tarieven worden door de Barcommissie voorgesteld.

 

Artikel 21

Leden genoemd in artikel 5 hoeven niet opnieuw entreegeld te betalen.

 

Artikel 22

Leden kunnen op een desbetreffend verzoek aan het bestuur tijdelijk vrijstelling of uitstel van betaling krijgen, indien aannemelijk gemaakt kan worden, dat daarvoor bijzondere omstandigheden aanwezig zijn.

 

VERGADERINGEN

Artikel 23                                            

De voorzitter verleent, in de ALV alle leden het woord, in volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekeningen bij. De voorzitter heeft het recht een aanwezige die zich naar zijn mening niet behoorlijk gedraagt, het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen, behoudens beroep van de betrokkene op de vergadering.

 

STEMMEN

Artikel 24                                            

Op de ALV wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop door de leden en overige aanwezigen hun naam wordt aangetekend. Slechts zij, die stemgerechtigd zijn wier namen op de presentielijst voorkomen, nemen aan de stemmingen deel. Alleen leden die per 1 oktober 16 jaar of ouder hebben stemrecht.

 

Artikel 25

Over personen wordt op ALV schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij schriftelijke stemming wordt verlangd. Wanneer het beleid van het bestuur of een der commissies in stemming wordt gebracht, zal dit schriftelijk dienen te geschieden. De betrokken bestuurs- en / of commissieleden zijn daarbij van stemming uitgesloten. Over het feit of iets een zaak is, het beleid van het bestuur betreffende, beslist de vergadering. De leden van het bestuur behouden hierbij hun stemrecht.

 

Artikel 26

Voor de aanvang van de stemmingen over personen worden door de voorzitter drie neutrale personen aangewezen, die de stemmen tellen en van de uitkomst van de stemopneming verslag zullen uitbrengen. De voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mee.

 

Artikel 27

De stemming bij hoofdelijke oproeping geschieden in volgorde van de presentielijst, met dien verstande, dat eerst de leden, daarna de ereleden en leden van verdienste, daarna het bestuur en tenslotte de voorzitter hun stem uitbrengen.

 

COMMISSIES

Artikel 28                                                        

Er zijn minimaal de volgende vaste commissies:

a. Kascommissie

b. Technische Commissie (verder TC)

c. Barcommissie

d. Accommodatiecommissie

e. Minicommissie

De kascommissie wordt statutair door de ALV benoemd de overige commissies worden door het bestuur benoemd. Naast de bovengenoemde commissies kan het bestuur zich laten bijstaan door andere commissies zoals een redactiecommissie, een spelmateriaalcommissie, een scheidsrechterscommissie en een sponsorcommissie.

 

Artikel 29

De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden. Deze commissie is verplicht bescheiden en kasgelden van de vereniging tenminste eenmaal per jaar te controleren. Van deze controle brengt zij schriftelijk verslag uit aan de jaarlijkse ALV. Dit verslag wordt na voorlezing bij het bestuur gedeponeerd. Bestuursleden mogen geen lid zijn van de kascommissie. Jaarlijks treedt minimaal één lid van de kascommissie af. Een lid van de kascommissie kan niet langer dan drie opeenvolgende jaren deel uitmaken van de kascommissie.

 

Artikel 30

De TC bestaat uit tenminste drie leden. De grondslag voor de werkzaamheden van deze commissie is omschreven in het wedstrijdreglement.

 

Artikel 31

Voor het in bedrijf hebben van een kantinefaciliteit is een vergunning vereist inzake de Drank- en Horecawet.

De vergunning stelt eisen aan de vereniging. De vereniging heeft twee leden benoemd als leidinggevende in de zin van de wet.

De barcommissie bestaat uit tenminste drie leden. De barcommissie beheert de kas en voert een administratie van bar volgens aanwijzingen van het bestuur. De barcommissie verdeelt de taken onder haar leden, waarbij een lid als voorzitter optreedt (barcommissaris) en een lid als penningmeester.

 

Artikel 32

Van alle leden en de ouders en verzorgers van jeugdleden wordt een bijdrage verwacht in de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging. Activiteiten die in deze gevraagd worden, zijn onder meer het optreden als scheidsrechter tijdens wedstrijden, het coachen of trainen van elftallen, het uitvoeren van bardiensten en het volgen van de daarvoor wettelijk vereiste instructies, het verzorgen van vervoer bij uitwedstrijden, het rondbrengen van het clubblad, het plegen van onderhoud aan velden en opstallen, waarvoor in beginsel zal worden gestreefd naar werving van een aantal vrijwilligers onder de leden.

 

Leden van de vereniging in de A leeftijdscategorie, d.w.z. zij die op 1 januari van het lopend verenigingsjaar 16 of 17 zijn, zijn verplicht om de door de vereniging georganiseerde spelregelcursus te volgen en deze af te sluiten met deelname aan het door de KNHB georganiseerde spelregelexamen. Deelname aan het examen wordt geregistreerd.

 

Artikel 33

De penningmeester van de vereniging houdt regelmatig controle op de financiën van de barcommissie en ander daarvoor in aanmerking komende commissies. Aan het eind van het verenigingsjaar maakt de barcommissie een balans op, die na goedkeuring door zowel de penningmeester van de vereniging als door de kascommissie, zal worden verwerkt in het jaarverslag van de vereniging. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de financiën van de barcommissie tussentijds te controleren. De penningmeester van de barcommissie kan tussentijds niet vervangen worden, tenzij de financiën van deze commissie door de penningmeester van de vereniging en door de kascommissie zijn gecontroleerd en in orde bevonden, waarvan het bestuur dan schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Deze verklaring dient mede ondertekend te zijn voor overname door het nieuwe lid van de barcommissie, die de taak als penningmeester van de barcommissie overneemt. De penningmeester van de vereniging kan geen lid zijn van de barcommissie.

 

CLUBBLAD

Artikel 34                                                        

De vereniging geeft gedurende het hockeyseizoen periodiek een officieel clubblad uit voor, tenzij daarvoor de noodzaak ontbreekt.

 

Artikel 35

Belast met de verzorging van het clubblad wordt een redactiecommissie. Zij zullen bevorderen dat naast mededelingen van huishoudelijk aard, zoals vermeld in artikel 36, de leden zoveel mogelijk bijdragen leveren aan de in-houd van het clubblad. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van het clubblad.

 

Artikel 36

In het clubblad moeten tenminste worden vermeld:

a.         opgaven van nieuwe leden, zoals omschreven in artikel 4, lid A en D van de statuten

b.         bedanken van leden

c.         agenda's van ALV

d.         besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur worden nodig geacht

e.         wedstrijdprogramma's (indien van toepassing)

f.          elftal-opstellingen (indien van toepassing)

 

WIJZIGINGEN Huishoudelijk Reglement

Artikel 37                                            

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht door een ALV met voorafgaande kennisgeving aan de leden van de te behandelen wijzigingen. Zij behoeven voor hun aanneming een meerderheid van de tenminste twee derden der uitgebrachte geldige stemmen en zijn van kracht vanaf de dag, volgende op die, waarop de ALV haar goedkeuring aan de wijzigingen heeft gehecht.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 38                                            

Door het verwerven van het lidmaatschap van de vereniging verklaard ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement en de op de vereniging van toepassing zijnde bepalingen uit de Arbowet, de Wet Milieubeheer en de Drank- en Horecawetgeving

Het niet naleven van deze regels kan de continuïteit van de vereniging in gevaar brengen. De regels zullen worden aangeplakt in het clubhuis. Op niet naleven van de regels is het statutaire sanctiebeleid van toepassing.

 

Uit hoofde van de Drank- en Horecawet dient de vereniging een roken, alcohol en drugsbeleid te formuleren, in te voeren en te handhaven en dienen leden in deze instructies te ontvangen. Het bijwonen van de instructies is verplicht vanuit de wet. De vereniging organiseert de instructies, roept de betreffende leden op en voert een registratie van bijwoning in het "Club boek".

 

Artikel 38.a       Hygiënecode

Uit hoofde van het gestelde in de Hygiënecode dient elk lid dat in aanmerking komt voor het verrichten van bar- en keukendiensten een instructie te volgen met voorgeschreven inhoud.

Betreffende leden zijn verplicht om deze instructie te volgen. Van de bijwoning wordt aantekening gemaakt in het "Club boek".

 

Artikel 38.b       Barinstructie verantwoord alcoholgebruik

Uit hoofde van het gestelde in de Drank- en Horecawet dient elk lid dat in aanmerking komt voor het verrichten van bardiensten een instructie te volgen inzake verantwoord alcoholgebruik

Betreffende leden zijn verplicht om deze instructie te volgen. Van de bijwoning wordt aantekening gemaakt in het "Club boek".

 

Artikel 38.c       Ongeoorloofde concurrentie

Het bestuur onderschrijft het convenant inzake paracommerciële activiteiten. Het bestuur zal geen niet sportgebonden activiteiten organiseren waarbij alcoholhoudende drank wordt geserveerd. Aanvragen voor de organisatie van niet sportgebonden activiteiten worden steeds door het bestuur beoordeeld.

           

Artikel 38.d       Alcohol en tabak reclame

Het bestuur zal reclame uitingen voor consumptie van alcoholhoudende dranken en tabaksartikelen ontmoedigen, tenzij in het belang voor de continuïteit van de vereniging. Het bestuur zal voorkomende gevallen steeds opnieuw beoordelen.

 

Artikel 39

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het is verplicht een dusdanige beslissing op de eerstvolgende ALV ter kennis te brengen.

 

 

Aldus vastgesteld op de ALV van 28 november 2001

 

Namens het bestuur van de MHV  Forcial,

 

De voorzitter, de secretaris,

 
MHV Forcial
Tweede Slag 3,3235 CR Rockanje

Postadres:
Postbus 406, 3233 ZJ Oostvoorne
 
HOCKEYSCHOOL
 

Zoekfunctie

Agenda

De agenda is leeg
Hele agenda