Senioren

Junioren

Hoofdsponsor

 
DIENSTENSCHEMA
 

Verjaardagen


TC_tucht
Tuchtcommissie

De tuchtcommissie wordt benoemd door de leden op voordracht van het bestuur en bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen.
Het doel van de commissie is het bestuur te adviseren over situatie waarbij leden van Forcial zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben 'misdragen'. Denk hierbij aan het krijgen van rode en (teveel) gele kaarten, aan ruzies tussen teamleden, misdragingen als pesten, stelen of intimideren.
Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyvereniging.

Ook kan de tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van Forcial bevonden, ook als ze geen lid zijn van de club.
De tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen een team of bij een individuele speler.
Daarnaast kan iedereen lid of geen lid, een klacht indienen bij de tuchtcommissie, wanneer bovenstaande situatie zich voordoen.
Het is dan wel vereist dat de klager de situatie zelf heeft waargenomen en dat de klacht schriftelijk (email) wordt ingediend met datum, beschrijving van de situatie en de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email) van de klager en van een getuige, die de klacht mede ondersteund.

Een klacht kan worden gemaild naar [email protected] Niemand anders dan de leden van de tuchtcommissie hebben toegang tot dit emailadres. De tuchtcommissie verplicht zich binnen 4 weken nadat zij met de persoon tegen wie de klacht is gericht heeft gesproken een klacht af te handelen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Klachten over situaties waarbij geen getuigen aanwezig waren, kunnen worden besproken waarna bekeken wordt of ze in behandeling genomen kunnen worden. De tuchtcommissie stelt het bestuur op de hoogte van alle klachten die binnenkomen, ook als ze niet in behandeling worden genomen.

Hoe pakt de tuchtcommissie zaken aan?

De actie van de commissie bestaat in de eerste aanleg altijd uit een gesprek met de vermeende overtreder, waarbij in de regel 2 commissieleden en een ouder en coach (bij jeugd) en meestal de aanvoerder aanwezig zijn.  Het belangrijkste uitgangspunt is hoor en wederhoor, de 'beklaagde' kan in alle gevallen zijn verhaal doen. Dat gebeurt tijdens de competitie om praktische redenen meestal voor of na de training van de ' beklaagde', omdat alle betrokkenen dan meestal al aanwezig zijn.

De tuchtcommissie kan de klager en/of persoon tegen wie de klacht is gericht om mondelinge toelichting vragen, maar is hiertoe niet verplicht. Zeker in situatie waarbij de KNHB binnen 5 dagen een antwoord van het Forcial bestuur wil is een mondelinge toelichting meestal niet haalbaar. Na de bespreking van de  klacht brengt de tuchtcommissie het bestuur advies uit. 
Dit kan bestaan uit een antwoord aan de klager en eventueel een 'maatregel' zoals een eenvoudige vermaning, een berisping, een verbod om een of meerdere wedstrijden te spelen, een verbod tot toegang tot evenementen, een boete of een combinatie hiervan en/of een taakstraf (bijvoorbeeld rommel opruimen)

In extreme gevallen kan ook aan het bestuur geadviseerd worden een terreinverbod op te leggen en/of een lid te royeren.
Het bestuur kan algemene mededelingen doen over uitspraken van de tuchtcommissie, maar dit is dan geanonimiseerd . Het bestuur is verantwoordelijk voor de folllow-up van klachten, dus voor het b.v. het doorgeven van een speelverbod aan een bepaalde speler of het opvolgen van een  terreinverbod. Wanneer iemand erover denkt een klacht in te dienen, maar niet zeker weet of dit een goed idee is, kan eventueel eerst met de vertrouwenspersoon overlegd worden.

Bezwaar tegen een uitspraak is mogelijk bij het bestuur.


 
MHV Forcial
Tweede Slag 3,3235 CR Rockanje

Postadres:
Postbus 406, 3233 ZJ Oostvoorne
 
HOCKEYSCHOOL
 

Zoekfunctie

Agenda

De agenda is leeg
Hele agenda